facebook
Menu główne

Menu tematyczne


 

Obszar działania

          

Obszar działania LGD WRZECIONO obejmuje gminą Miastko i gminą Trzebielino, które położone są na terenie woj. pomorskiego, powiat bytowski. Teren ten charakteryzuje si� wysokimi walorami przyrodniczymi, kulturowymi i turystycznymi. Znaczna powierzchni� zajmuj� obszary chronione. Znajduj� si� tutaj liczne rezerwaty, pomniki przyrody oraz u�ytki ekologiczne. Du�e fragmenty obszaru gmin wchodz� do zasobów "Natura 2000", m.in. Obszar Chronionego Krajobrazu "�ródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy", Dolina Grabowej, Dolina Wieprzy i Studnicy i Miasteckie Jeziora Lobeliowe. Wszystkie wy�ej wymienione zasoby stanowi� wysoki potencja� rozwojowy.
 


Copyright by www.lgdwrzeciono.pl.