facebook
Menu główne

Menu tematyczne


























 

Statut

          

STATUT FUNDACJI "LOKALNA GRUPA DZIAANIA WRZECIONO"

Rozdzia I
Postanowienia oglne

1


1. Fundacja pod nazw Lokalna Grupa Dziaania WRZECIONO, zwana dalej Fundacj, ustanowiona przez Marzen Klim, Izabel Grabowsk, Beat Kiedrowsk, Ew Kuligowsk, Ew Kapan, Joann Kmiecik, Urszul Franc, Marka Macionga, Witolda Konkoowicza, Bogusawa Szkwarka, Jana Karczmarka, Andrzeja Grzybowskiego, Tomasza Zielonk, Tomasza Czechowskiego, Jerzego Dudziaka
zwanymi dalej Fundatorami, Aktem notarialnym sporzdzonym przez Notariusza Krystyn Klimkiewicz z Kancelarii Notarialnej w Bytowie, 77-100 Bytw, ul. Wojska Polskiego 46 a dnia 26.01.2006 r. za repertorium A Nr 524/2006 dziaa na podstawie przepisw ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z pn. zm.) oraz postanowie niniejszego Statutu.
2. Fundacja moe posugiwa si nazw: Lokalna Grupa Dziaania Wrzeciono i nazw skrcon: LGD Wrzeciono
3. Osoby fizyczne i osoby prawne zamierzajce przystpi do Fundacji zobowizane s wypeni deklaracj czonkowsk (skadaj zacznik nr 1, 2, 3, 4 do statutu). O przyjciu w poczet partnerw Fundacji decyduje zwyk wikszoci wanie oddanych gosw Rada Fundacji nie pniej ni 6 miesicy od daty zoenia deklaracji czonkowskiej.
4. Partner Fundacji jest zobowizany corocznie wpaca skadk czonkowsk w wysokoci 20,00 z do dnia 31 marca kadego roku.
5. Przy realizacji celu Fundacji okrelonego w 4 niniejszego statutu, Fundacja podejmowa bdzie starania ukierunkowane na pozyskanie jak najszerszego krgu podmiotw pragncych wspdziaa w urzeczywistnianiu tego celu; podmioty te, okrelane s w dalszej czci statutu oglnym pojciem partnera
6. Status partnera w rozumieniu niniejszego statutu mog uzyska wszystkie osoby fizyczne i prawne, ktrym odpowiednie przepisy prawa europejskiego oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego w ich kadorazowo obowizujcym brzmieniu, nie odmawiaj prawa do uzyskania tego statusu.
7. Fundacja moe prowadzi dziaalno gospodarcz w rozmiarach sucych urzeczywistnieniu jej celu i w zakresie okrelonym w treci niniejszego statutu.
8. Fundacja jest apolityczna i nie jest zwizana z adnym wyznaniem.
9. Uywane w niniejszym statucie pojcie "Lokalna Grupa Dziaania" oznacza jednostk organizacyjn bdc porozumieniem przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i spoecznego nie nastawionych na zysk i zwizanych z szeroko pojtym dziaaniem na rzecz rozwoju obszarw wiejskich.
10. Uywane w niniejszym statucie pojcie "Lokalnej Strategii Rozwoju" oznacza dokument opracowany na podstawie odpowiednich przepisw prawa europejskiego lub prawa polskiego w ich kadorazowo obowizujcym brzmieniu, okrelajcy kierunki rozwoju objtych nim obszarw wiejskich, sporzdzony z inicjatywy rodowisk lokalnych i wdraany przez Lokaln Grup Dziaania.

2.

Siedzib Fundacji jest miasto MIASTKO (powiat bytowski, wojewdztwo pomorskie), Fundacja moe tworzy oddziay zamiejscowe oraz inne jednostki organizacyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a take poza jej granicami.

3.

1. Terenem dziaania Fundacji jest obszar gmin Miastko i Trzebielino.
2. Fundacja moe dziaa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami z zachowaniem obowizujcych przepisw prawa.
3. Fundacja moe dla celw wsppracy z zagranic posugiwa si tumaczeniem nazwy w wybranych jzykach obcych.
4. Fundacj ustanawia si na czas nieokrelony.
5. Fundacja uywa pieczci wskazujcej jej nazw i siedzib.
6. Nadzr nad fundacj sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rozdzia II
Cele i zasady dziaania Fundacji

4.

1. Celem Fundacji, jako Lokalnej Grupy Dziaania s dziaania wpywajce na stymulowanie zrwnowaonego rozwoju obszarw wiejskich, sprawniejsze wykorzystywanie potencjau rozwojowego terenw wiejskich, popraw ich konkurencyjnoci jako miejsca zamieszkania i prowadzenia dziaalnoci gospodarczej a take na aktywizacje oraz wspprac lokalnych rodowisk, w szczeglnoci:
a) wspieranie dziaa na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu przepisw i ustaw regulujcych Program Rozwoju Obszarw Wiejskich (PROW)
b) promocja obszarw wiejskich pooonych w gminach Miastko i Trzebielino,
c) mobilizowanie ludnoci do aktywnego udziau w procesie rozwoju obszarw wiejskich pooonych w gminie Miastko i Trzebielino,
d) upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach zwizanych z aktywizacj ludnoci na obszarach wiejskich pooonych w gminie Miastko i Trzebielino,
e) inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiza w rozwoju obszarw wiejskich
f) rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wspdziaanie w rozwoju spoeczno-obywatelskiego

5.

Fundacja dziaajc na rzecz rozwoju obszarw wiejskich, uwzgldnia ochron oraz promocj rodowiska naturalnego, krajobrazu i zasobw historyczno – kulturowych, rozwj turystyki oraz popularyzacj i rozwj produkcji wyrobw regionalnych.

6.

Fundacja realizuje swoje cele w szczeglnoci poprzez:
1) organizowanie i finansowanie:
a) przedsiwzi o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariw, szkole, konferencji i konkursw,
b) imprez kulturalnych, takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, sucych zwaszcza promocji regionu i jego tosamoci kulturowej,
c) dziaalnoci propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym:
- opracowywanie i druk broszur, folderw, plakatw,
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiaw audiowizualnych,
- tworzenie stron internetowych,
- przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiaw o charakterze reklamowym lub promocyjnym,
d) Programy badawcze majce dostarczy wiedzy na temat zjawisk spoecznych, ekonomicznych i politycznych, w zakresie owiaty, kultury, ochrony rodowiska oraz ochrony zdrowia i pomocy spoecznej;
e) Programy i przedsiwzicia podejmowane przez placwki prowadzce dziaalno naukow, naukowo-techniczn, owiatow, kulturaln (take kultury fizycznej i sportu), ochrony rodowiska, dobroczynnoci, ochrony zdrowia i pomocy spoecznej oraz rehabilitacji zawodowej i spoecznej inwalidw;
f) Programy wsppracy midzynarodowej na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki, owiaty i wymiany informacji suce zblieniu narodw i pastw Europy;
g) Programy szkolenia specjalistw rnych dziedzin dla powstajcych i rozwijajcych si instytucji rynku, demokracji i samorzdu lokalnego;
h) Programy informacyjne, suce krzewieniu w rnych krgach spoecznych wiedzy na temat mechanizmw rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich, a take propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielnoci i inicjatywy;
i) Programy stypendialne dla specjalistw rnych dziedzin, gwnie pracownikw nauki, owiaty i kultury;
j) Programy wydawnicze;
k) Stypendia dla uczniw.
2) prowadzenie bezpatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektw inwestycyjnych zwizanych z realizacj LSR w ramach przepisw obejmujcych rozwj obszarw wiejskich

3) wspprac i wymian dowiadcze z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarzdowymi dziaajcymi w zakresie objtym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym i midzynarodowym,
4) prowadzenie innych dziaa przewidzianych dla lokalnych grup dziaania, a okrelone w obowizujcych przepisach prawa.

6a.

Dla penej realizacji celw statutowych Fundacja podejmuje dziaania w zakresie dozwolonym dla LGD w nastpujcych obszarach:
1. Edukacji i informacji o Unii Europejskiej;
2. Rozpowszechniania umiejtnoci na temat wsppracy z funduszami strukturalnymi i funduszem spjnoci Unii Europejskiej;
3. Promocji i rozpowszechniania umiejtnoci strategicznego planowania i zarzdzania;
4. Dziaania na rzecz integracji europejskiej;

5. Edukacji i informacji ekonomicznej i prawnej;

6. Rozwoju regionalnego i lokalnego;
7. Promocji i rozpowszechniania samorzdnoci lokalnej;
8. Dziaania na rzecz profesjonalizacji kadr administracji publicznej;
9. Promocji i edukacji w zakresie zarzdzania gospodark komunaln (z uwzgldnieniem energii i ekologii);

10. Promocji i stymulowania dziaa w zakresie inwestycji w infrastruktur komunaln;

11. Dziaania na rzecz zwikszenia udziau ludzi w yciu publicznym;
12. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umoliwiajcych ludziom spenianie funkcji spoecznych i zawodowych;
13. Promocji maych i rednich przedsibiorstw;

14. Rozwoju i promocji kadr;

15. Upowszechniania postaw proeuropejskich wrd ludzi;

16. Inspirowania ludzi do podejmowania dziaalnoci gospodarczej;
17. Dziaania na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarw wiejskich
18. Uatwiania ludziom kontaktw z instytucjami i organizacjami midzynarodowymi;
19. Promocji kultury, w szczeglnoci tworzonej przez modych ludzi i do nich adresowanej;

20. Ochrony praw czowieka, szczeglnie ludzi pochodzcych ze rodowisk, ktre charakteryzuj si istnieniem rnego rodzaju barier spoecznych;
21. Propagowania idei samorzdnoci;

22. Promocji ekologii i ochrony rodowiska;

23. Promocji kultury fizycznej, sportu i turystyki;

24. Dziaania na rzecz zwikszenia obronnoci kraju;

25. Rozwijanie idei wyraonych w Traktacie o Unii Europejskiej z Maastricht z 7 lutego 1992 roku bdcym w mocy od 1 listopada 1993 roku, a w szczeglnoci w zakresie:
a. wsplnej polityki rolnej,
b. wsplnej polityki handlowej,
c. wsplnej polityki strukturalnej,
d. unii gospodarczej i walutowej,
e. owiaty i kultury,

f. ochrony konsumentw,
g. ochrony zdrowia,
h. ochrony rodowiska,
i. spraw socjalnych,
j. bada naukowych,
k. rozwoju sieci transeuropejskich,
l. utrzymania pokoju w Europie i na wiecie,
m. ochrony praw czowieka,
n. wzmacniania procedur i instytucji demokratycznych,

o. poprawy sytuacji emigrantw,

p. walki z handlem narkotykami,
q. wzmacniania wsppracy midzynarodowej w tematyce wymiaru sprawiedliwoci, polityki karnej i prawa cywilnego;
26. Promocj i stymulowanie dziaa na rzecz obszarw w Polsce, ktre charakteryzuj si niskim poziomem rozwoju spoeczno – ekonomicznego, w ktrych produkt na jednego mieszkaca wynosi poniej 75% redniej Unii Europejskiej;
27. Promocj i stymulowanie dziaa na rzecz obszarw w Polsce wymagajcych restrukturyzacji regionalnej: stare regiony przemysowe, obszary restrukturyzacji rolnictwa, obszary miejskie wymagajce rewitalizacji;
28. Promocj i stymulowanie dziaa w zakresie adaptacji i modernizacji systemw owiaty;
29. Dziaania na rzecz zwikszenia zatrudnienia ze szczeglnym uwzgldnieniem rwnoci szans w dostpie do rynku pracy;
30. Rozwijanie i kultywowanie idei partnerstwa, na poziomie:
a. europejskim,
b. krajowym,
c. regionalnym,
d. lokalnym,
31. Podejmowanie inicjatyw zmierzajcych do zwikszenia potencjau gospodarczego poszczeglnych regionw w Polsce;
32. Wdraanie inicjatyw europejskich w zakresie wsppracy ponadgranicznej, transnarodowej i midzyregionalnej;

33. Podejmowanie dziaa w zakresie rozwoju technik pomocnych w realizowaniu idei spoeczestwa informacyjnego;
34. Promocj i stymulowanie dziaa w zakresie rozwoju turystyki i inwestycji w dziedzinie kultury;

35. Podejmowanie dziaa w zakresie rwnouprawnienia kobiet i mczyzn w poszczeglnych dziedzinach ycia spoeczno – gospodarczego;

36. Przeciwdziaanie wykluczeniu spoecznemu;
37. Aktywizacj zawodow kobiet;
38. Popraw funkcjonowania gospodarstw rolnych;
39. Pobudzanie produkcji nieywnociowej na wsi;
40. Trway rozwj lasw;
41. Polepszanie warunkw pracy na wsi;
42. Tworzenie nowych miejsc pracy pozarolniczej na obszarach wiejskich;
43. Dywersyfikacj dziaalnoci gospodarczej na wsi;
44. Zachowanie i promocja walorw naturalnych obszarw wiejskich;
45. Stymulowanie rozwoju rybowstwa.

6b.

1. Oprcz realizacji inicjowanych przez siebie przedsiwzi, o ktrych mowa w ust.1 Fundacja wspdziaa z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osigania wsplnych celw statutowych. Wspdziaanie to moe mie charakter wsparcia organizacyjnego, czciowego lub cakowitego finansowania przedsiwzicia albo pomocy w uzyskaniu niezbdnych funduszy z innych rde.
2. Fundacja realizuje cele statutowe take poprzez czonkostwo w organizacjach zrzeszajcych fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbienych lub tosamych z celem Fundacji.
3. W ramach realizacji celw statutowych Fundacja moe inicjowa postpowania i przystpowa do postpowa toczcych si przed organami wymiaru sprawiedliwoci oraz organami administracji publicznej w charakterze organizacji spoecznej w sposb i na zasadach okrelonych w obowizujcych przepisach prawa.

6c.

1. Fundacja w celu realizacji swoich zada wsppracuje z instytucjami i organami pastwowymi, jednostkami samorzdu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi i organizacjami pozarzdowymi.
2. adne przejawy dziaalnoci Fundacji nie powinny by interpretowane jako zastpowanie instytucji pastwowych w spenianiu ich statutowych obowizkw.

Rozdzia III
Majtek i dochody Fundacji

7.

1. Majtek Fundacji stanowi fundusz zaoycielski w kwocie pieninej 1.500 z (sownie: jeden tysic piset zotych) oraz rodki finansowe, nieruchomoci i ruchomoci nabyte przez Fundacj w toku jej dziaania.
2. Majtek i dochody s przeznaczone na realizacj celw statutowych oraz na koszty dziaalnoci samej Fundacji.

8.

Fundacja odpowiada za swoje zobowizania caym swoim majtkiem.

9.

1. Dochody Fundacji pochodz w szczeglnoci z:
1) darowizn i zapisw,

2) subwencji i dotacji,
3) dochodw ze zbirek i imprez publicznych,

4) dochodw z majtku,
5) odsetek od lokat kapitaowych.
6) wpywy z innych tytuw.
2. Darczyca, przekazujc Fundacji rodki majtkowe, moe zastrzec, e rodki te maj by przeznaczone naokrelony rodzaj dziaalnoci Fundacji. Zarzd Fundacji moe nie przyj tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczycy przekazane przez niego rodki. Jeeli przekazaniu rodkw nie towarzyszy okrelenie celu ich wykorzystania, Fundacja moe przeznaczy je na dowolny cel statutowy.
3. Fundacja nie ma prawa podejmowania dziaa polegajcych na:
a. udzielaniu poyczek lub zabezpieczaniu zobowiza majtkiem Fundacji w stosunku do czonkw Rady Fundacji, czonkw Zarzdu Fundacji lub pracownikw Fundacji oraz osb, z ktrymi czonkowie Rady Fundacji, Zarzdu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostaj w zwizku maeskim albo w stosunku pokrewiestwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewiestwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo s zwizani z tytuu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanymi dalej "osobami bliskimi",

b. przekazywaniu majtku Fundacji na rzecz czonkw Rady Fundacji, czonkw Zarzdu Fundacji lub pracownikw Fundacji oraz ich osb bliskich, na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich, w szczeglnoci, jeeli przekazanie to nastpuje bezpatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywaniu majtku na rzecz czonkw Rady Fundacji, czonkw Zarzdu Fundacji lub pracownikw Fundacji oraz ich osb bliskich na zasadach innych ni w stosunku do osb trzecich chyba, e to wykorzystanie jest bezporednio zwizane z wykonywaniem zada statutowych Fundacji,
d. zakupie na szczeglnych zasadach towarw lub usug od podmiotw, w ktrych uczestnicz czonkowie Rady Fundacji, Zarzdu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie

Rozdzia IV
Organy Fundacji

10.

1. Organami Fundacji s:
a) Walne Zgromadzenie Fundatorw i Partnerw (zwane dalej Walnym Zgromadzeniem)
b) Rada Fundacji (zwana dalej Rad),
c) Zarzd Fundacji(zwany dalej Zarzdem)
d) Organ Decyzyjny Fundacji (zwany dalej Organem Decyzyjnym)
2. Osoby bdce czonkami Walnego Zgromadzenia mog ponadto zasiada jednoczenie w jednym z pozostaych organw Fundacji, o ktrych mowa w ust.1 lit. b), c) niniejszego paragrafu.

10 a.

  1. Walne Zgromadzenie jest organem o zmiennym skadzie osobowym, w ktrego skad w okresie trwania Fundacji wchodz wszyscy yjcy Fundatorzy ,Partnerzy, a w przypadku Partnerw bdcych osobami prawnymi osoby oddelegowane do skadu tego organu.
  2. Walne Zgromadzenie zbiera si razie koniecznoci podjcia uchwa nalecych z mocy niniejszego statutu do wycznej kompetencji tego organu. Zgromadzenie jest zwoywane na umotywowany wniosek Zarzdu lub Rady, jeli jest to wymagane dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania Fundacji i realizacji jej celw statutowych. Walne Zgromadzenie otrzymuje nie pniej ni do 30 marca danego roku sprawozdanie z dziaalnoci Fundacji za rok poprzedni.
  3. Walne Zgromadzenie zwoywane jest przez Zarzd nie pniej ni na 7 dni przed dat posiedzenia Zgromadzenia. Zwoanie Walnego Zgromadzenia nastpi moe drog listown, poczt elektroniczn lub telefonicznie albo w kady inny sposb gwarantujcy prawidowe powiadomienie czonka Walnego Zgromadzenia o terminie posiedzenia.
  4. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwa zapadajcych – z zastrzeeniem postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu - zwyk wikszoci gosw przy obecnoci co najmniej poowy jej skadu.
  5. W razie niemonoci podjcia uchwa ze wzgldu na niespenienie wymogu co do quorum okrelonego w ust. 4, zwouje si nastpne Walne Zgromadzenie z takim samym porzdkiem obrad. Ponownie zwoane Walne Zgromadzenie wadne jest podejmowa uchway bez wzgldu na liczb obecnych na nim czonkw Zgromadzenia.
  6. Na pierwszym zebraniu Walnego Zgromadzeniu fundatorzy i partnerzy wybieraj Przewodniczcego Zgromadzenia, 2 Wiceprzewodniczcych Zgromadzenia oraz uchwalaj regulamin funkcjonowania tego organu.
  7. Kademu czonkowi Walnego Zgromadzenia przysuguje wycznie jeden gos na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia

10 b.

Do zada Walnego Zgromadzenia naley:

  1. Wyanianie i odwoywanie czonkw Rady oraz zmiany skadu osobowego Rady, jego uzupenianie lub rozszerzanie o nowych czonkw w granicach okrelonych w niniejszym statucie.
  2. Ocena pracy Zarzdu, przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarzdu Fundacji z wykonania przedsiwzi gospodarczych i finansowych i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Fundacji,
  3. Udzielanie czonkom Zarzdu absolutorium. Nieudzielanie absolutorium nie ma wpywu na ich roszczenia ze stosunku pracy, jeeli ich zatrudnienie oparte byo na postanowieniach Regulaminu.

11.

1. Rada Fundacji jest organem okrelajcym oglne kierunki dziaania Fundacji oraz sprawujcym nadzr i kontrol nad dziaalnoci Fundacji.
2. Rada Fundacji skada si z nie mniej ni 5 i nie wicej ni 10 osb powoywanych przez Walne Zgromadzenie.
W skad Rady wchodz przedstawiciele Fundatorw i Partnerw.
Fundatorzy i Partnerzy bdcy osobami prawnymi deleguj do Rady swoich przedstawicieli, ktrych czonkostwo w Radzie ustaje wraz z ustaniem delegacji Fundatora lub Partnera. Na jego miejsce Fundator lub Partner ma obowizek delegowania innej osoby.
3. Czonkw pierwszego skadu Rady powouj Fundatorzy. Nastpnych czonkw Rady na miejsce osb, ktre przestay peni t funkcj z powodu rezygnacji lub mierci czonka Rady bd dla rozszerzenia skadu Rady, powouje sw decyzj Walne Zgromadzenie.
4. Kadencja Rady trwa 5 lat.
5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczcego, Zastpc i Sekretarza,
6. Czonkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku rezygnacji z czonkostwa lub odwoania przed upywem kadencji przez Walne Zgromadzenie.
7. Walne Zgromadzenie na dwa miesice przed upywem kadencji Rady wybiera nowy skad Rady na nastpn kadencj.
8. Rada dziaa wedug uchwalonego przez siebie regulaminu.
9. Posiedzenia Rady odbywaj si, co najmniej raz w roku.
10.Czonkowie Rady s powiadamiani o jej posiedzeniach, co najmniej 7 dni przed posiedzeniem drog listow, poczt elektroniczn lub telefonicznie, albo w kady inny sposb gwarantujcy prawidowe powiadomienie czonka Rady o terminie posiedzenia Rady
11.Rada moe zebra si na posiedzeniu w kadym czasie, o ile jest to uzasadnione koniecznoci zapewnienia sprawnej realizacji celu Fundacji albo koniecznoci dokonania zmian postanowie statutu

12.


1. Czonkiem Rady Fundacji nie moe by osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo popenione umylnie.
2. Czonkowie Rady Fundacji nie mog by jednoczenie czonkami Zarzdu, pozostawa z czonkami Zarzdu w zwizku maeskim, ani te w stosunku pokrewiestwa, powinowactwa.
3. Odwoanie czonka Rady Fundacji jest skuteczne tylko wwczas, gdy w jego miejsce zostanie powoany inny czonek Rady.
4. Czonkowie Rady nie pobieraj wynagrodzenia z tytuu udziau w pracach Rady.


13.

Do zada Rady Fundacji naley:
1) uchwalanie na wniosek Zarzdu kierunkw i programw dziaania Fundacji,
2) sprawowanie biecego nadzoru i kontroli nad dziaalnoci Fundacji,
3) podejmowanie uchwa w sprawie zmiany statutu Fundacji,
4) ustalanie liczby czonkw Zarzdu Fundacji,
5) powoywanie i odwoywanie czonkw Zarzdu Fundacji,
6) ustalanie zasad wynagradzania czonkw Zarzdu Fundacji i zatwierdzanie przedkadanych przez Zarzd zasad wewntrznej organizacji Fundacji,
7) opiniowanie projektu LSR opracowanego przez Zarzd,
8) opiniowanie propozycji Zarzdu dotyczcych projektw w odniesieniu do obszarw wiejskich,
9) opiniowanie innych spraw wnioskowanych przez Zarzd.
10) podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia do Fundacji nowych partnerw
11) Powoywanie i odwoywanie czonkw Organu Decyzyjnego
12) Sprawowanie kontroli nad Organem Decyzyjnym
13). Tworzenie i likwidacja oddziaw zamiejscowych i innych jednostek organizacyjnych Fundacji

14.

1. Przewodniczcy Rady zwouje posiedzenia Rady z wasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwch czonkw Rady Fundacji albo Prezesa Zarzdu.
2. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarzdu Fundacji lub wyznaczony przez niego inny czonek Zarzdu.

15.

1. Uchway Rady zapadaj zwyk wikszoci gosw przy obecnoci, co najmniej poowy czonkw, w tym Przewodniczcego lub Zastpcy Przewodniczcego Rady.
2. Uchway w sprawach ujtych w 13 ust. 1,9,10 Statutu, zapadaj bezwzgldn wikszoci wanie oddanych gosw przy obecnoci co najmniej poowy czonkw, w tym Przewodniczcego lub Zastpcy Przewodniczcego Rady.

3. Uchway w sprawie zmian w Statucie i zmian w skadzie Zarzdu zapadaj wikszoci 2/3 wanie oddanych gosw, uchwaa w sprawie likwidacji Fundacji zapada wikszoci 3/4 wanie oddanych gosw.

16.

Obsug administracyjn Rady zapewnia Prezes Zarzdu.

17.

1. Zarzd fundacji skada si z minimum trzech a maksymalnie piciu osb: Prezesa, Wiceprezesa i czonkw zarzdu powoanych przez Rad Fundacji na picioletni kadencj.

2. Zarzd Fundacji skada si z co najmniej 50% czonkw wskazanych przez poszczeglne podmioty bdce partnerami spoecznymi i gospodarczymi, dziaajce na obszarze dla ktrego ma by opracowana LSR, lub ktrego dotyczy LSR, przy czym w skadzie Zarzdu powinno by nie mniej ni 50% kobiet.
3. Zarzd Fundacji przedkada Walnemu Zgromadzeniu Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej dziaalnoci za rok ubiegy, w terminie do dnia 31 marca.

17a.

1. Pracami Zarzdu kieruje Prezes.
2. Pierwszy Zarzd jest powoywany przez zgromadzenie fundatorw.

3. Kolejne Zarzdy powouje i odwouje Rada Fundacji. Rada Fundacji moe dokona zmian w skadzie Zarzdu w czasie trwania jego kadencji.
4. Fundator moe wej w skad Zarzdu. Do Zarzdu nie mog by powoywani czonkowie Rady Fundacji. W przypadku takiego powoania mandat w Radzie Fundacji wygasa.

18.

1. Do Zarzdu naley kierowanie dziaalnoci Fundacji i reprezentowanie jej na zewntrz, a w szczeglnoci:
1) wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programw dziaania Fundacji,
2) sprawowanie zarzdu majtkiem Fundacji,
3) opracowywanie i aktualizacja LSR,

4) przygotowanie projektw do realizacji, ktre zostan objte wnioskiem o dofinansowanie,

5) ustalanie regulaminu Biura Fundacji,
6) powoywanie kierownika Biura Fundacji,
7) proponowanie Radzie przewidywanej wielkoci zatrudnienia i wysokoci rodkw na wynagrodzenia pracownikw Fundacji,
2. Czonkowie Zarzdu mog nawiza z Fundacj stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny.
3. Czonkowie Zarzdu, z ktrymi Fundacja nawizaa stosunek pracy otrzymuj wynagrodzenie w wysokoci okrelonej przez Rad.

4. Czonkowie Zarzdu pozostajcy z Fundacj w innym stosunku cywilnoprawnym mog otrzymywa wynagrodzenie, o ile Rada podejmie uchway o jego przystpieniu oraz jego wysokoci
5. Stosunek pracy z czonkami Zarzdu Fundacji nawizuje i rozwizuje Przewodniczcy Rady Fundacji, a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji Prezes Zarzdu.

19.

1. Zarzd podejmuje uchway na posiedzeniach, zwyk wikszoci gosw, przy obecnoci co najmniej poowy jego czonkw, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarzdu Fundacji. W przypadku rwnej iloci gosw decyduje gos Prezesa Zarzdu.
2. O posiedzeniu musz by powiadomieni wszyscy czonkowie Zarzdu.
3. Zarzd moe powoywa penomocnikw do kierowania wyodrbnion sfer spraw nalecych do zada Fundacji.

20.

1. Zarzd moe by odwoany przed upywem kadencji, jeeli jego dziaanie jest sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu lub celami Fundacji.
2. Wniosek o odwoanie Zarzdu nie moe by poddany gosowaniu na posiedzeniu Rady, na ktrym zosta zoony.

3. Czonek Zarzdu moe by odwoany przed upywem kadencji w nastpujcych przypadkach:
a. rezygnacji na pimie,
b. w przypadkach okrelonych w art.521, 2 i art.531 Kodeksu Pracy,
c. w razie racego naruszenia przepisw ustawy o fundacjach, przepisw niniejszego Statutu oraz innych przepisw prawa.
d. dziaania na szkod fundacji
4. W przypadku odwoania Prezesa, penienie jego obowizkw Rada powierza innemu czonkowi zarzdu do czasu powoania nowego Prezesa, jednak na okres nie duszy ni trzy miesice.

21.

1. Owiadczenia woli w imieniu Fundacji, skada jednoosobowo Prezes Fundacji.
2. W sprawach zatrudniania pracownikw oraz zacigania zobowiza majtkowych powyej 6 tys. Euro –owiadczenia woli skada cznie Prezes Fundacji wraz z jednym, upowanionym przez Zarzd, czonkiem Zarzdu.
3. Prezes Fundacji moe dziaa przez penomocnika, ktrym moe by w szczeglnoci Kierownik Fundacji. Penomocnictwo wymaga formy pisemnej.

22.

1. Czynnoci wykonawczo-zarzdzajce w stosunku do uchwa Zarzdu peni Kierownik Fundacji.
2. Kierownik jest powoywany przez Zarzd na wniosek Prezesa. Kierownik moe by czonkiem Zarzdu Fundacji.
3. W miar potrzeb Prezes moe na wniosek Kierownika powoa zastpcw Kierownika.
4. Warunki pracy i pacy Kierownika oraz jego zastpcw okrela Prezes.
5. Obsuga administracyjna Zarzdu naley do Kierownika Fundacji.
6. W celu realizacji swoich obowizkw Kierownikowi Fundacji podporzdkowane jest Biuro Fundacji.

22a.

1. Wyboru czonkw Organu Decyzyjnego dokonuje Rada Fundacji na zebraniu Partnerw LGD spord uczestnikw tego zebrania

2. Organ Decyzyjny powoywany jest do rozpatrywania wnioskw
3. W skadzie Organu Decyzyjnego przedstawiciele sektora spoecznego i gospodarczego musz stanowi co najmniej 50% skadu, pozostali czonkowie to przedstawiciele sektora publicznego.
4. Organ Decyzyjny skada si z 7-11 osb nie bdcych czonkami Zarzdu oraz Rady LGD
5. Czonkowie Organu Decyzyjnego wybierani s na picioletni kadencj.
6. Czonkiem Organu Decyzyjnego nie moe by osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestpstwo popenione umylnie.
7. Czonkowie Organu Decyzyjnego s odwoywani przez Rad bd na wniosek Zarzdu za nie wywizywanie si z obowizkw wynikajcych z regulaminu
8. Czonek Organu Decyzyjnego moe by odwoany przed upywem kadencji w nastpujcych przypadkach:
a. rezygnacji na pimie,
b. w przypadkach okrelonych w art.52 1, 2 i art.53 1 Kodeksu Pracy,
c. w razie racego naruszenia przepisw ustawy o fundacjach, przepisw niniejszego Statutu oraz innych przepisw prawa.
d. dziaania na szkod Fundacji
9. Odwoanie czonka Organu Decyzyjnego oraz powoanie na jego miejsce nowego czonka odbywa si na najbliszym Walnym spotkaniu Partnerw Fundacji, lecz nie pniej ni p roku od momentu odwoania czonka Organu Decyzyjnego.
10. Organ Decyzyjny dziaa w oparciu o Regulamin Organu Decyzyjnego, ktry jest zatwierdzony przez Rad.
11. Kontrol oraz nadzr nad Organem Decyzyjnym LGD sprawuje Rada Fundacji.

Rozdzia V

Postanowienia kocowe

23.

Fundacja ulega likwidacji w razie osignicia celu, dla ktrego zostaa powoana lub w razie wyczerpania si jej rodkw finansowych i majtku.

24.

Decyzj w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji wikszoci 3/4 wanie oddanych gosw przy obecnoci co najmniej 3/4 czonkw Rady

25.

O wszczciu likwidacji oraz przeznaczeniu majtku Rada Fundacji zawiadamia waciwego ministra.

26.

Majtek pozostay po likwidacji Fundacji przekazuje si na cele zbiene z celami Fundacji. Szczegow uchwa w tym zakresie podejmie Rada Fundacji.

27.

Statut wchodzi w ycie z dniem podjcia uchway o jego przyjciu.

Zaczniki nr 1 do statutu - deklaracja partnerska dla jst., organizacji pozarzdowych, klubw sportowych
Zaczniki nr 2 do statutu - deklaracja partnerska dla osb prowadzcych dziaalno gospodarcz

Zaczniki nr 3 do statutu - deklaracja partnerska dla osb fizycznych
Zaczniki nr 4 do statutu - deklaracja partnerska dla przedstawicieli szk


Copyright by www.lgdwrzeciono.pl.